UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Ubezpieczenia finansowe obejmują ochroną przedsiębiorstwa angażujące się w transakcje generujące ryzyko strat finansowych. Ich charakterystyczną cechą jest niematerialny przedmiot ubezpieczenia. Ubezpieczenia finansowe zabezpieczają przedsiębiorstwa w sytuacji, w której ich partner biznesowy nie dotrzymuje swoich obietnic związanych z płatnością albo jakością usługi lub towaru. Dzięki takiej ochronie przedsiębiorstwo może uniknąć znaczących strat.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które uczestniczą w konkursach oraz przetargach publicznych, których celem jest wyłonienie wykonawców kontraktów na rzecz zamawiających zwanych beneficjentami gwarancji.

Gwarancje mają dwie podstawowe funkcje:

 • płynnościową dla  zlecającego wystawienie gwarancji,
 •  ubezpieczeniową dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego gwarancja została wystawiona.

Dzięki gwarancji przedsiębiorstwo zlecające wystawienie gwarancji unika blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania  Przyjmujący gwarancję ma pewność, że zawarty z partnerem biznesowym kontrakt zostanie wykonany właściwie, a kontrahent dotrzyma swoich obietnic. W przypadku, gdy kontrahent nie wywiąże się z umowy lub wywiąże się z niej w niewłaściwy sposób, przyjmujący gwarancję ma prawo do wypłaty sumy gwarancyjnej.

Najczęściej spotykane typy gwarancji ubezpieczeniowych to: gwarancje wadialne, dobrego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy

Gwarancje ubezpieczeniowe to zabezpieczenie stosowane najczęściej w branży budowlanej, branży informatycznej oraz w przypadku dostawy towarów i usług dla administracji rządowej i samorządowej.

Ubezpieczenia należności

Przedmiotem ubezpieczenia są należności handlowe. Ubezpieczyciel zapewniający ochronę ubezpieczeniowa potwierdza, że kontrahent zapłaci za dostarczony produkt lub usługę. W przypadku braku płatności od kontrahenta w określonym w umowie ubezpieczenia terminie, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Ubezpieczenia należności są zwykle oferowane przez wyspecjalizowanych ubezpieczycieli.

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia zabezpiecza przedsiębiorstwo przed utratą lub uszkodzeniem nieruchomości, w której prowadzona jest działalność oraz znajdującego się w niej majątku. Zabezpiecza także majątek znajdujący się w chwili postania szkody w posiadaniu lub dyspozycji przedsiębiorstwa, ale nie stanowiący jego własności.

Ubezpieczeniu mienia można zawrzeć w dwóch formach: ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
(tzw. all risk) lub od ryzyk nazwanych (tzw. flexa). Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk chroni przedsiębiorstwo przed utratą mienia w wyniku wszelkiego rodzaju szkód, oprócz tych wymienionych w polisie ubezpieczeniowej lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną wyłącznie skutki zdarzeń powstałe na skutek działania określonych w polisie czynników.

Najczęściej występujące w praktyce rynkowej rodzaje ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych to:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie mienia w transporcie (Cargo)
 • ubezpieczenie utraty zysku

Sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniach mienia określa się zwykle w oparciu o:

 • wartość rynkowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o rynkową wartość utraconego mienia.
 • wartość odtworzeniowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o koszt odbudowy, odtworzenia lub odkupu utraconego mienia.
 • wartość księgowa – odszkodowanie zostanie ustalone w oparciu o wartość utraconego mienia w księgach przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Przedsiębiorstwo (lub jego pracownicy) prowadząc działalność gospodarczą może wyrządzić kontrahentom lub osobom trzecim szkodę. Każdy uczestnik obrotu rynkowego odpowiada za wszystkie czynności wykonywane w toku swojej działalności oraz za wszelkie szkody wynikłe z korzystania z jego wyrobów lub usług. Z mocy prawa przedsiębiorstwo jest zobowiązane do usunięcia wyrządzonej szkody lub wypłaty odszkodowania rekompensującego poszkodowanemu poniesioną w stratę.  Remedium na straty finansowe przedsiębiorstwa stanowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W razie spowodowania wystąpienia szkody to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Odpowiedzialność deliktowa –  odpowiedzialność za szkody powstałe z winy przedsiębiorstwa lub za te szkody za które przedsiębiorstwo (nawet bez swojej winy) odpowiada na zasadzie ryzyka.

Odpowiedzialność kontraktowa – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo swoim kontrahentom ponoszona na podstawie umowy.

Najpopularniejsze rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

 • ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie działalności przedsiębiorstwa.
 • ubezpieczenie OC za produkt – ochrona ubezpieczeniowa przed odpowiedzialnością za szkody związane z korzystanie z produktu lub usługi dostarczanej przez ubezpieczony podmiot.
 • ubezpieczenie OC członków zarządu – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przedsiębiorstwu lub osobom trzecim przez członków zarządu lub członków kierownictwa przedsiębiorstwa.
 • ubezpieczenie OC zawodowe – ochrona dla osób wykonujących tzw. wolne zawody (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, księgowi, agenci obrotu nieruchomościami, brokerzy ubezpieczeniowi, architekci, lekarze) lub spółek je zrzeszających. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane w związku z wykonywaniem zawodu.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Są najczęściej występującą w praktyce rynkowej grupą ubezpieczeń, ze względu na obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych objęte są wszelkie szkody powstałe na skutek ruchu pojazdów.

Najczęściej spotykany rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • ubezpieczenie Autocasco (AC)
 • ubezpieczenie pojazdu od utraty w wyniku kradzieży (KR)
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Ubezpieczenia techniczne

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń technicznych objęte są szkody spowodowane uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego oraz szkody powstałe w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Wypłacone odszkodowanie pokrywa straty materialne , powstałe w wyniku zdarzeń polegających na zniszczeniu  lub uszkodzeniu oraz utracie ubezpieczonego sprzętu. Z tego typu ubezpieczeń najczęściej korzystają przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej lub posiadające znaczący park maszynowy lub kosztowne linie technologiczne.

Najważniejsze, dostępne na polskim rynku rodzaje ubezpieczeń technicznych to:

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 • ubezpieczenie od ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

Ubezpieczenia transportowe są adresowane do podmiotów gospodarczych, które mogą ponieść ryzyko przypadkowej utraty, ubytku bądź uszkodzenia ładunku w czasie transportu lub też zobowiązane są na podstawie zawartych umów handlowych do jego ubezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora – zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich, które w związku z niewykonaniem, lub nienależytym wykonaniem umowy spedycji poniosły szkodę majątkową.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej przewoźnika drogowego (w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym). Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika w ruchu krajowym obejmuje całkowite i częściowe uszkodzenie lub utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym (w zależności od wybranej opcji).

Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo – chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi w przypadku utraty lub uszkodzenia mienia przewożonego w transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Ochrona działa zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.

Działamy wyłącznie w interesie Klienta,  zapraszamy serdecznie do współpracy!

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz!