Polityka prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

1.       Administratorami danych są:

a.   Profika Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 60/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446370, o numerze NIP 5272688533, REGON 146486140, kapitał zakładowy 5.000,00 zł; oraz

b.   Profika Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 01-248, ul. Jana Kazimierza 60/108, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390655, o numerze NIP 5272659520, REGON 14305130500000, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;

dalej indywidualnie: Współadministrator a łącznie Współadministratorzy.

2.       Dla interpretacji terminów w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się poniższy słowniczek: 

a. Termin „Ty” oznacza użytkownika strony internetowej http://www.profika-broker.pl/kontakt „Współadministratorzy 

b. „My” oznacza współadministratorów określonych w par. 1 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności łącznie lub każdego z nich indywidualnie. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.       Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4.       Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1.       Jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

2.       Jesteśmy także administratorem danych osób zapisanych na newsletter.

3.       Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a.       zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

 b.       zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;

c.       w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy brokerskiej, zmiany bądź jej rozwiązania oraz              prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

d.       w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą;

e.       do celów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda;

f.        do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania klientów – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów;

g.       do celów wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub przepis prawa;

h.     w ramach przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora;

j.        do celów dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora;

k.       podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratora;

l.         likwidacji szkód;

m.     wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu;

n.       wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na nas – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa.

4.       Każdy Użytkownik, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.       Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6.       Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz inne jego dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7.       Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8.       Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9.       Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych (w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10.   Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający,
z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1.       Witryna http://www.profika-broker.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.       Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3.       Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4.       Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

5.       Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.       „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

b.       „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6.       Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

7.       Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy
i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Postanowienia końcowe

1.       Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby zachować pełną zgodność z wszystkimi wymogami Rozporządzenia, jeśli jednak uznasz, że jakiejś informacji brakuje lub cokolwiek w sprawach dotyczących naszej zgodności z wymogami RODO budzi Twoje zastrzeżenia, prosimy napisz nam o tym.

2.       Organem nadrzędnym, przed którym odpowiadamy w kontekście zgodności z RODO jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), do którego również można kierować wszelkie skargi w tej sprawie.

3.       W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Profika lub innymi zagadnieniami dotyczącymi naszej polityki prywatności, wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym w kwestiach dotyczących ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@profika.pl oraz telefoniczny pod nr.: 22 314 75 53.